REACH yönetmeliği

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 18.12.2006 tarih ve 1907/2006 (AT) sayılı kimyasalların kaydı, değerlendirmesi, izni ve sınırlanmasına (REACH), bir Avrupa Kimyasallar Ajansının oluşturulmasına, Konsey’in 1999/45/AT sayılı yönetmeliğinin değiştirilmesine ve 793/93 (AET) direktifinin, Komisyon’un 1488/94 (AT) sayılı direktifinin, Konsey’in 76/769/AET sayılı yönetmeliğinin ve Komisyon’un 91/155/AET, 93/67/AET, 93/105/AT ve 2000/21/AT sayılı yönetmeliklerinin kaldırılmasına ilişkin direktif.

AB, REACH direktifiyle kimyasalların (“Chemicals”) kaydı (“Registration”), değerlendirilmesi (“Evaluation”) ve izni (“Authorisation”) konusunda standart bir sistem kurmuştur. Bu direktifin hedefi insan sağlığının ve çevrenin korunmasını temin etmektir. Direktif 01 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girdi.

HELUKABEL GmbH, kimya mevzuatı anlamında mamul olan ürünler üretir ve onların ticaretini yapar. Dolayısıyla şirketimiz, tarafımızdan teslim edilen bir üründe bir SVHC maddenin yoğunluğunun kütlece yüzde 0,1’den fazla bulunması halinde REACH direktifinin 33. Maddesi uyarınca bilgi verme yükümlülüğüne tabidir. HELUKABEL GmbH, REACH direktifi uyarınca alt kullanıcıdır (“Downstream user”) ve dolayısıyla kayıt yükümlülüğüne tabi değildir.

Yüksek önem arz eden maddeler listesi (substances of very high concern = SVHC) genelde yılda bir ila iki kez güncellenir ve Avrupa Kimyasallar Ajansının (ECHA) internet sitesinde yayımlanır. Bu konuda tedarikçilerimizle sürekli diyalog ve bilgi alışverişi halindeyiz.

Yasaklı maddeler ve madde gerekleri konusunda başka sorularınız varsa (mesela REACH, RoHS, sorunlu malzemeler (CMRT) vs.) lütfen compliance@helukabel.de adresinden bizimle iletişim kurun.