HELUKABEL, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz için, şirketimize, ürün ve hizmetlerimize ilgi gösterdiğiniz için mutluluk duyar. İnternet sitemizi ziyaret etmenizle ilgili olarak toplanan, işlenen ve kullanılan kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemli bir konudur.

Bu kişisel verileri koruma beyanı, HELUKABEL sitesinden bağlantı verilmiş olsa dahi, başka sunucuların internet siteleri için geçerli değildir.

Örneğin ilgili kişinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel veriler her zaman kişisel verileri koruma temel yasasına ve HELUKABEL için geçerli olan ülkeye özel kişisel verileri koruma hükümlerine uygun olarak işlenmektedir.

Şirketimiz bu kişisel verileri koruma beyanıyla tarafımızdan toplanan, işlenen ve kullanılan kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca ilgili kişiler bu kişisel verileri koruma beyanı aracılığıyla sahip oldukları haklar konusunda da aydınlatılırlar.

HELUKABEL, verilerin işlenmesinden sorumlu olan taraf olarak, bu internet sitesi üzerinden işlenen kişisel verilerin mümkün olduğunca boşluksuz olarak korunmasını sağlamak amacıyla çok sayıda teknik önlem ve organizasyon önlemleri uygulamaktadır. Yine de internet tabanlı veri iletimi prensip olarak güvenlik boşluklarına sahip olabilir, dolayısıyla mutlak bir koruma sağlanamaz. Bu nedenle tüm ilgili kişiler, kişisel verilerini alternatif yollardan, örneğin telefonla bize iletmek konusunda serbesttir.

Kişisel verileri koruma hükümleri

HELUKABEL firmasının kişisel verileri koruma beyanında, Avrupa yönetmeliklerini ve tüzüklerini çıkaran organı tarafından Alman Veri Koruma Temel Kanununu (DS-GVO) çıkarılması kapsamında kullanılan kavramlar esas alınır. Kişisel verileri koruma beyanımız hem kamuoyu için hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için kolay okunabilir ve anlaşılabilir olmayı amaçlamaktadır. Bunu sağlamak için öncelikle kullanılan kavramları açıklamak istiyoruz.

Bu kişisel verileri koruma beyanında, birçoğunun yanı sıra aşağıdaki kavramları kullanıyoruz:

a) Kişisel veriler

Kişisel veriler, kimliği teşhis edilen veya edilebilir olan bir gerçek kişiyle (aşağıda “ilgili kişi” olarak anılırlar) ilişkili olan her türlü bilgiyi ifade eder. Kimliği, özellikle bir ad gibi bir belirteçle, bir kimlik numarasıyla, konum verileriyle, bir çevrimiçi belirteçle veya gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinin ifadesi olan bir veya birçok özelliğiyle ilişkilendirilerek doğrudan veya dolaylı olarak tespit edilebilen bir gerçek kişi, kimliği teşhis edilebilir kişi kabul edilir.

b) İlgili kişi

İlgili kişi, kişisel verileri, bu verileri işlemekten sorumlu olan kişi tarafından işlenen, kimliği teşhis edilen veya edilebilir olan her gerçek kişiyi ifade eder.

c) Veri işleme

Veri işleme, otomatik yöntemler yardımıyla olsun veya olmasın, kişisel verilerle ilişkili olarak yürütülen her türlü işlem veya her türlü işlem dizisini ifade eder. Bu bağlamda kişisel verilerle ilişkili işlemler örneğin verileri toplama, tespit etme, organize etme, düzenleme, kaydetme, adapte etme veya değiştirme, okuma, sorgulama, kullanma, iletim, yayma veya başka yollardan sunma yoluyla paylaşma, karşılaştırma veya bağlantı verme, sınırlama, silme veya imha etme gibi işlemlerdir.

d) Veri işlemenin sınırlandırılması

Veri işlemenin sınırlandırılması, kayıtlı kişisel verileri, ileride işlenmelerini sınırlandırmak amacıyla işaretlemeyi ifade eder.

e) Profilleme

Profilleme, kişisel verilerin her türlü otomatik işlenmesini ifade eder. Bunun kapsamı, kişisel verilerin, gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel konuları değerlendirmek, özellikle söz konusu gerçek kişinin iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel tercihler, ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, bulunduğu yerler veya yer değişimleri gibi özelliklerini analiz etmek veya tahmin etmek amacıyla kullanılmasıdır.

f) Anonim hale getirme

Anonim hale getirme, kişisel verilerin, ek bilgiler kullanılmadan bu kişisel verileri belirli bir kişiyle ilişkilendirilmek mümkün olmayacak şekilde işlenmesini ifade eder. Söz konusu ek bilgilerin, bu amaç doğrultusunda ayrı bir şekilde saklanması ve kişisel verilerin kimliği teşhis edilen veya edilebilir olan bir gerçek kişiyle ilişkilendirilememesini sağlayan teknik ve organizasyon önlemlerine tabi olması şarttır.

g) Sorumlu veya veri sorumlusu

Sorumlu veya veri sorumlusu, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili amaçlar ve araçlar hakkında karar veren gerçek veya tüzel kişi, kurum, kuruluş veya başka bir birimi ifade eder. Veri işleme amaç ve araçları Birlik Hukuku veya üye devletlerin hukuku tarafından öngörülmüşse veri sorumlusu veya onun atanmasıyla ilgili belirli kriterler Birlik Hukuku veya üye devletlerin hukuku uyarınca öngörülebilir.

h) Veri işleyen

Veri işleyen, kişisel verileri veri sorumlusunun emriyle işleyen gerçek veya tüzel kişi, kurum, kuruluş veya başka bir birimi ifade eder.

i) Alıcı

Alıcı, üçüncü bir kişi olup olmamasına bakılmaksızın kişisel verilerin kendisiyle paylaşıldığı gerçek veya tüzel kişi, kurum, kuruluş veya başka bir birimi ifade eder. Ancak Birlik Hukuku veya üye devletlerin hukuku uyarınca belirli bir inceleme görevi kapsamında kişisel verilerin teslim edildiği kurumlar alıcı sayılmaz.

j) Üçüncü kişiler

Üçüncü kişiler; ilgili kişi, veri sorumlusu, veri işleyen ve doğrudan veri sorumlusunun veya veri işleyenin sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili olan kişilerin dışında kalan gerçek veya tüzel kişi, kurum, kuruluş veya başka bir birimi ifade eder.

k) Açık rıza

Açık rıza, ilgili kişi tarafından, belirli bir durum için bilgilendirilmiş olarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini gösteren bir beyan veya yanlış anlaşılmaya yer bırakmayacak başka bir onaylayıcı eylem şeklinde olan, yanlış anlaşılmaya yer bırakmayacak şekilde gönüllü olarak verilen bir irade beyanını ifade eder.

Alman Veri Koruma Temel Kanunu, Avrupa Birliği üye devletlerinde yürürlükte olan diğer kişisel verileri koruma yasaları ve hukuken kişisel verileri koruma niteliği taşıyan başka hükümler anlamında veri sorumlusu:

  • HELUKABEL Kablo San.ve Tic.Ltd.Sti
  • Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı, 228.
  • Sokak No:2434524 İstanbul
  • Phone:+ 90 212 502 41 95
  • Fax:+ 90 212 502 41 98
  • E-Mail:info@helukabel.com.tr

HELUKABEL internet sitelerinde çerezler kullanılır. Çerezler (Cookies), internet tarayıcı programı üzerinden bir bilgisayar sistemine yazılan ve kaydedilen metin dosyalarıdır.

Çok sayıda internet sitesi ve sunucuda çerezler kullanılır. Çerezlerin çoğu, Cookie-ID olarak adlandırılan kimlik bilgilerine sahiptir. Bir Cookie-ID, o çerezin kendine ait belirtecidir. Bu bir karakter dizisinden oluşur; internet siteleri ve sunucular bunun sayesinde çerezin kaydedildiği somut internet tarayıcısıyla ilişkilendirilebilirler. Bu, ziyaret edilen internet sitelerinin ve sunucuların ilgili kişinin kişisel internet tarayıcı programını başka çerezler içeren başka internet tarayıcı programlarından ayırt edebilmelerini sağlar. Belirli bir internet tarayıcı programı, eşsiz Cookie-ID tarafından tanınabilir ve teşhis edilebilir.

HELUKABEL, çerezler kullanarak bu internet sitesinin kullanıcılarına, çerez kaydedilmeden sunulması mümkün olmayan kullanıcı dostu hizmetler sunabilir.

İnternet sitemizdeki bilgiler ve hizmetler bir çerez yardımıyla kullanıcı açısından iyileştirilebilir. Çerezler, yukarıda bahsedildiği gibi, internet sitemizin kullanıcılarını tanıyabilmemizi sağlarlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcılarımızın internet sitemizden faydalanmalarını kolaylaştırmaktır. Çerez kullanan bir internet sitesinin kullanıcısı örneğin internet sitesini her ziyaret ettiğinde erişim bilgilerini yeniden girmek zorunda kalmaz, çünkü bu işlemi internet sitesine ve kullanıcının bilgisayar sistemine kaydedilen çerezler üstlenir. Diğer bir örnek de çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetine ait çerezdir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine koyduğu ürünleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.

İlgili kişi, kendi kullandığı internet tarayıcı programının ilgili ayarlarını değiştirerek internet sitemiz tarafından çerez bırakılmasını engelleyebilir ve çerez bırakılmasını kalıcı olarak kabul etmemeyi tercih edebilir. Ayrıca, bırakılmış olan çerezler de istendiğinde internet tarayıcı programı veya başka yazılım programları üzerinden silinebilir. Bu işlem, yaygın olarak kullanılan internet tarayıcı programlarının hepsinde mümkündür. İlgili kişi, kullandığı internet tarayıcı programında çerezlerin bırakılmasını devre dışı bırakırsa internet sitemizin fonksiyonlarının hepsi tam anlamıyla kullanılamayabilir.

HELUKABEL internet sitesi, site ilgili kişi veya otomatik bir sistem tarafından her çağrıldığında, bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veri ve bilgiler sunucunun günlük dosyasına kaydedilir. Bu bağlamda (1) kullanılan internet tarayıcı programı tipleri ve sürümleri, (2) erişen sistemin kullandığı işletim sistemi, (3) erişen sistemin internet sitemize ulaşmasını sağlayan (referansçı) internet sitesi, (4) erişen bir sistem üzerinden internet sitemizde etkinleştirilen alt internet siteleri, (5) internet sitesine erişimin tarihi ve saati, (6) bir internet protokol adresi (IP adresi), (7) erişen sistemin internet servis sağlayıcısı ve (8) bilgiişlem sistemlerimize bir saldırı olması durumunda korunmaya yarayan benzeri veriler ve bilgiler toplanabilir.

HELUKABEL, bu genel verileri ve bilgileri kullanırken ilgili kişi ile ilişkilendirme yapmaz. Bu bilgilere daha çok (1) internet sitemizin içeriklerini doğru sunmak, (2) internet sitemizin içeriklerini ve ona ait reklamları iyileştirmek, (3) bilgiişlem sistemlerimizin ve internet sitemizin teknolojisinin fonksiyon özelliklerini kalıcı olarak sağlamak ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine cezai kovuşturma için gerekli bilgileri sunmak için gereksinim duyulur. Bu nedenle, anonim olarak toplanan bu veriler HELUKABEL tarafından hem istatistik amacıyla hem de şirketimizdeki veri koruma ve veri güvenliğini artırmak ve nihayet tarafımızdan işlenen kişisel veriler için üst optimum bir koruma düzeyini temin etmek amacıyla değerlendirilir. Sunucu günlük dosyasının anonim verileri, ilgili kişi tarafından verilen tüm kişisel verilerden ayrı olarak kaydedilir.

İlgili kişi, kişisel verilerini vermek suretiyle veri sorumlusunun internet sitesine kaydolma olanağına sahiptir. Bu işlemde veri sorumlusuna hangi kişisel verilerin iletildiği, kayıt için kullanılan veri giriş ekranında görülebilir. İlgili kişi tarafından girilen kişisel veriler yalnızca veri sorumlusunun şirket içi kullanımı için ve onun amaçları doğrultusunda toplanır ve kaydedilir. Veri sorumlusu, örneğin bir paket servis sağlayıcısı gibi bir veya birçok veri işleyene iletilmesini sağlayabilir; bunlar da bu kişisel verileri yalnızca, aynı veri sorumlusu tarafından işleniyormuş gibi kabul edilen dahili bir kullanım için kullanırlar.

Veri sorumlusunun internet sitesine kaydolunduğunda ayrıca ilgili kişinin internet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından verilen IP adresi ile kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu veriler, ancak bu şekilde hizmetlerimizin kötüye kullanılmasına engel olunabileceğinden ve gereği halinde işlenmiş olan suçları aydınlatmayı sağladığından dolayı kaydedilir. Bu bakımdan bu verilerin kaydedilmesi veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanması için gereklidir. Bu verilerin paylaşılması için yasal bir yükümlülük olmadıkça veya ceza kovuşturması için paylaşılmadıkça, bu veriler esas olarak paylaşılmaz.

İlgili kişinin kişisel verilerini gönüllü olarak vererek kaydolması, veri sorumlusunun ilgili kişiye, işin doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek içerikler ve hizmetler sunabilmesini sağlar. Kaydolan kişiler, kayıt sırasında verdikleri kişisel verileri istedikleri zaman değiştirebilirler veya veri sorumlusunun veri kayıtlarından tamamen silinmesini sağlayabilirler.

Veri sorumlusu, talep edilmesi üzerine her ilgili kişiye, ilgili kişi hakkındaki hangi kişisel verilerin kayıtlı olduğuna dair bilgi verir. Veri sorumlusu ayrıca, yasal saklama zorunluluklarına aykırı olmadığı sürece, ilgili kişinin isteği veya uyarısı doğrultusunda kişisel verileri düzeltir veya siler. Bu bağlamda ilgili kişinin muhatabı, kişisel verileri koruma beyanında ismen anılan veri koruma görevlisidir.

HELUKABEL internet sitesinde kullanıcılara, şirketimizin haber bültenine üye olabilme olanağı sunulur. Haber bültenine üye olurken hangi kişisel verilerin veri sorumlusuna iletildiği, bunun için kullanılan veri giriş ekranında görülür.

HELUKABEL, yayımladığı haber bülteni aracılığıyla müşterilerini ve iş ortaklarını şirketin sunduğu ürün ve hizmetler hakkında düzenli aralıklarla haberdar eder. Şirketimizin haber bülteni ilgili kişi tarafından ancak, (1) ilgili kişi geçerli bir e-posta adresine sahipse ve (2) ilgili kişi haber bülteni gönderimi için kaydolduysa alınabilir. Haber bülteni gönderimine ilk kez kaydolan ilgili kişinin e-posta adresine kanunu nedenlerden dolayı Double-Opt-In yöntemiyle bir onay mesajı gönderilir. Bu onay mesajı, ilgili kişinin e-posta adresinin sahibi olarak haber bülteni almaya yetkili olup olmadığını kontrol etmek içindir.

Haber bültenine kayıt sırasında ayrıca ilgili kişinin kaydolmak için kullandığı bilgisayar sisteminin internet servis ağlayıcısı (ISP) tarafından verilen IP adresi ile kayıt işleminin tarihi ve saati de kaydedilir. İlgili kişinin e-posta adresinin (olası) bir kötüye kullanımını ileriki bir zamanda tespit edebilmek için bu verilerin toplanması gerekmektedir ve bu nedenle veri sorumlusuna hukuki güvence sağlamak içindir.

Haber bültenine abonelik kapsamında toplanan kişisel veriler yalnızca haber bültenimizin gönderimi için kullanılır. Haber bülteninin aboneleri ayrıca, mesela haber bülteni sunumunda değişiklikler olduğunda veya teknik koşullarda değişiklik olduğunda gerekli olduğu gibi, haber bülteni hizmetinin işlemesi veya bununla ilgili kaydolmak gerektiğinde e-posta yoluyla haberdar edilebilirler. Haber bülteni hizmeti kapsamında toplanan kişiler veriler üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Haber bülteni aboneliği ilgili kişi tarafından istendiği zaman iptal edilebilir. İlgili kişinin haber bülteni gönderimimiz için kişisel verilerin kaydedilmesi bakımından vermiş olduğu rıza istendiği zaman geri çekilebilir. Rızanın geri çekilmesi için her haber bülteninde bununla ilgili bir bağlantı bulunur. Ayrıca istendiği zaman veri sorumlusunun internet sitesi üzerinden haber bülteni gönderimi aboneliğini sonlandırmak veya bu isteği veri sorumlusuna başka bir şekilde bildirmek de mümkündür.

HELUKABEL firmasının haber bültenleri sayaç pikselleri içerir. Bir sayaç pikseli, bir günlük dosyası kaydını ve günlük dosyası analizini sağlamak üzere HTML formatında gönderilen e-postalara gömülen bir minyatür grafiktir. Bu sayede çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarılı veya başarısız oldukları istatistiki olarak değerlendirilebilir. HELUKABEL firması, mesaja gömülü sayaç pikseli yardımıyla e-postanın ilgili kişi tarafından açılıp açılmadığını, ne zaman açıldığını ve e-posta içinde bulunan bağlantıların hangilerinin ilgili kişi tarafından açıldığını anlayabilir.

Haber bültenleri içinde bulunan sayaç pikselleri üzerinden toplanan kişisel veriler, haber bülteni gönderimini optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini ilgili kişinin ilgi alanlarına göre daha iyi adapte edebilmek amacıyla veri sorumlusu tarafından kaydedilir ve değerlendirilir. Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmaz. İlgili kişiler bununla ilgili olarak Double-Opt-In yöntemiyle ayrıca verilen rıza beyanını istedikleri zaman geri çekme hakkına sahiptirler. Rızanın geri çekilmesi halinde kişisel veriler veri sorumlusu tarafından silinir. HELUKABEL firması, haber bülteni aboneliğinin sonlandırılmasını otomatikman rızanın geri çekildiği şeklinde yorumlar.

HELUKABEL firmasının internet sitesi, yasal şartlardan dolayı şirketimizle elektronik ortamda hızlı irtibat kurulabilmesini ve şirketimizle doğrudan iletişimi sağlayan bilgiler içerir; bu da yine genel bir elektronik posta adresi (e-posta adresi) içerir. İlgili kişi e-posta yoluyla veya bir iletişim formu üzerinden veri sorumlusuyla iletişim kurduğunda, ilgili kişi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. İlgili kişi tarafından gönüllü olarak veri sorumlusuna iletilen bu tür kişisel veriler talebin işlenmesi veya ilgili kişiyle irtibat kurmak için kaydedilir. Kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Verilerin iletilmesi için SSL şifreleme teknolojisi kullanılır. İletişim olanakları şunlardır:

Dosya indirme için çevrimiçi form

Müşteriler HELUKABEL çevrimiçi mağazasına kaydolarak bir hesap oluşturabilirler. HELUKABEL çevrimiçi mağazası yalnızca aktivasyon yaptıran müşteriler tarafından kullanılabilir; mağaza bir B2B mağazadır.

Kaydolmak ve müşteri hesabı oluşturmak

Kaydolurken ve müşteri hesabınızı oluştururken aşağıdaki “*” ile işaretli alanların doldurulması zorunludur:

Kullanıcının adı ve soyadı, hitap şekli

Kullanıcının kendi şirketindeki pozisyonu

Kullanıcının e-posta adresi

Şirketin unvanı ve adresi

Şirketin (KDV) vergi kimlik numarası

Parola

Gereği halinde farklı olan fatura ve teslimat adresleri

Bu zorunlu alanlar doldurulmadan kaydolunamaz ve müşteri hesabı oluşturulamaz.

Tarafınızdan verilen zorunlu bilgileri kaydolma başvurunuzu işleme almak ve müşteri hesabınızı oluşturmak için işliyoruz. Toplanan veriler DSGVO 6. Maddesi 1. Fıkrası b) ve f) Bentleri temelinde hem sizi ve profilinizi kaydetmek ve her oturum açılışında sizi teşhis etmek için hem de verilerinizi ERP sistemimizde mevcut verilerinizle karşılaştırmak ve ilişkilendirmek için tarafımızdan işlenir. Çevrimiçi mağazanın kullanımına bağlı olarak başka veriler de toplanabilir ve sonra sizin mevcut profil verilerinizle ilişkilendirilebilir (örn. çevrimiçi mağazada ürün satın aldığınızda sipariş verileri).

Ayrıca kayıt kapsamında gönüllü olarak, örneğin kullanıcının telefon numarası gibi başka bilgiler verebilmeniz de mümkündür. Bu bilgiler kaydolmak ve iş ortağı hesabı oluşturmak için gerekli değildir. Bu verileri sağlamazsanız duruma göre iş ortağı hesabınızı kullanırken isteklerinizin hepsini eksiksiz olarak yerine getirmemiz mümkün olmayabilir. Bu tür gönüllü bilgiler verirseniz, bu veriler, müşteri ilişkilerimizi idare etmek ve yönetmekle ve de çevrimiçi arzımızı iyileştirmekle ilgili meşru menfaatlerimiz temelinde işlenir. Bu bakımdan hukuki dayanak DSGVO 6. Maddesi 1. Fıkrası f) Bendidir.

Çevrimiçi mağaza üzerinden verilen siparişler

Çevrimiçi mağaza üzerinden verilen siparişlerde ayrıca aşağıdaki kişisel veriler işlenir:

Sipariş verileri

Fatura ve teslimat adresi

Seçilen ödeme türü

Bu veriler, sizinle bir sözleşme ilişkisi yürütmek, yani sipariş edilen malları göndermek ve ödeme işlemlerini yürütebilmek için tarafımızdan DSGVO 6. Maddesi 1. Fıkrası b) Bendi temelinde işlenir.

Ödeme işlemlerinin yürütülmesi için verilerinizi görevlendirdiğimiz ödeme hizmetleri sağlayıcısına iletebiliriz. Teslimat adresinizle ilgili bilgileri tarafımızdan görevlendirilen lojistik şirketine ve sevkiyat ortağımıza iletiriz. Mal teslimatının isteklerinize uygun şekilde gerçekleşmesini temin etmek için e-posta adresinizi ve gereği halinde telefon numaranızı tarafımızdan görevlendirilerek teslimatı üstlenen lojistik şirketine ve/veya sevkiyat ortağımıza iletiriz. Bunlar gereği halinde teslimattan önce, teslimatın ayrıntılarını kararlaştırmak üzere sizinle irtibat kuracaklardır. Bununla ilgili veriler yalnızca bu amaçlar doğrultusunda paylaşılır ve teslimat tamamlandıktan sonra silinir.

Sözleşmenin yürütülmesi için toplanan veriler sözleşme süresi boyunca ve yasal ya da sözleşmeye bağlı olası teminat ve garanti hakları sona erinceye kadar tarafımızdan saklanır. Bu süre sona erdikten sonra, ticaret ve vergi hukuku uyarınca sözleşme ilişkisiyle ilgili gerekli bilgiler yasayla belirlenen süreler kadar tarafımızca saklanır.

Veri sorumlusu, ilgili kişinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşıncaya kadar olan süre boyunca veya veri sorumlusunun tabi olduğu Avrupa yönetmeliklerini ve tüzüklerini çıkaran organ tarafından veya başka yasa koyucular tarafından yasa veya tüzüklerde öngörüldüğü şekilde işler ve saklar.

Saklama amacı ortadan kalktığında veya Avrupa yönetmeliklerini ve tüzüklerini çıkaran organ tarafından veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen saklama süresi dolduğunda kişisel veriler rutin olarak ve yasa hükümlerine uygun olarak bloke edilir veya silinir.

a) Teyit alma hakkı

Her ilgili kişi, Avrupa yönetmeliklerini ve tüzüklerini çıkaran organ tarafından kendisine tanınan bir hak olarak veri sorumlusundan, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair bir teyit alma hakkına sahiptir. İlgili kişi bu teyit alma hakkından yararlanmak isterse bunun için dilediği zaman veri koruma görevlimize başvurabilir.

b) Bilgi edinme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her ilgili kişi Avrupa yönetmeliklerini ve tüzüklerini çıkaran organ tarafından kendisine tanınan bir hak olarak veri sorumlusundan kendisi hakkında saklanan kişisel veriler hakkında bedelsiz olarak bilgi ve bu bilgiye ilişkin bir suret alma hakkına sahiptir. Avrupa yönetmeliklerini ve tüzüklerini çıkaran organ ilgili kişiye ayrıca aşağıdaki bilgiler hakkında bilgi edinme hakkı tanımıştır:

İşleme amaçları

İşlenen kişisel verilerin kategorileri

Kişisel verilerin paylaşıldığı veya paylaşılacağı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle de alıcılar üçüncü ülkelerde bulunuyorsa veya uluslararası organizasyonlar söz konusuysa

Mümkünse, kişisel verilerin saklanması planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu sürenin nasıl tespit edildiğine dair kriterler

İlgili kişiye ait kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya veri sorumlusu tarafından işlenmesinin kısıtlanması hakkının veya söz konusu veri işlenmesine karşı itiraz hakkının bulunduğu

Denetim kurumuna şikayet hakkının bulunduğu

Kişisel veriler ilgili kişiden toplanmadığı takdirde: Verilerin menşei hakkında mevcut olan her türlü bilgi

Alman Veri Koruma Temel Kanunu DS-GVO 22. Maddesi 1. ve 4. Fıkrası uyarınca otomatik karar alma ve profilleme işlemlerinin bulunduğu ve — hiç olmazsa bu kapsamdaki durumlarda — kullanılan mantığın ve bu tür bir işlemenin ilgili kişi açısından kapsamının ve hedeflenen etkilerinin ne olduğuna dair anlaşılır bilgiler edinme hakkı

İlgili kişinin ayrıca, kişisel verilerinin üçüncü ülkelere veya uluslararası organizasyonlara iletilip iletilmediğine dair bilgi edinme hakkı da vardır. Bu söz konusuysa, ilgili kişinin ayrıca bu iletimle bağlantılı olarak uygun teminatlar hakkında bilgi edinme hakkı da vardır.

İlgili kişi bu bilgi edinme hakkından yararlanmak isterse bunun için dilediği zaman veri koruma görevlimize başvurabilir.

c) Düzeltme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkes Avrupa yönetmeliklerini ve tüzüklerini çıkaran organ tarafından tanınan bir hak olarak, kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. İlgili kişi ayrıca, veri işleme amaçları gözetilerek eksik olan kişisel verilerin – gereği halinde tamamlayıcı beyan aracılığıyla – tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

İlgili kişi bu düzeltme hakkından yararlanmak isterse bunun için dilediği zaman veri koruma görevlimize başvurabilir.

d) Silme hakkı (unutulma hakkı)

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her ilgili kişi Avrupa yönetmeliklerini ve tüzüklerini çıkaran organ tarafından kendisine tanınan bir hak olarak, aşağıdaki nedenlerden biri uygun düştüğünde ve veri işlemeye gerek olmadığı takdirde, veri sorumlusundan kendisiyle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini talep etme hakkı vardır:

Kişisel veriler artık gerekli olmayan bir amaç için toplanmış veya başka bir şekilde işlenmiş ise.

İlgili kişi, Alman Veri Koruma Temel Yasası (DS-GVO) 6. Maddesi 1. Fıkrası a Bendi veya 9. Maddesi 2. Fıkrası a Bendi temelinde vermiş olduğu rızasını geri çekmiş ise ve veri işleme için başkaca bir hukuki dayanak yoksa.

İlgili kişi DS-GVO 21. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca veri işlenmesine itiraz etmişse ve veri işlenmesi için öncelikli haklı nedenler yoksa veya ilgili kişi DS-GVO 21. Maddesi 2. Fıkrası uyarında veri işlenmesine itiraz etmişse.

Kişisel veriler usulsüz olarak işlenmişse.

Birlik hukukunca veya veri sorumlusunun tabi olduğu üye devletin hukukunca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek üzere kişisel verilerin silinmesi gerekiyorsa.

Kişisel veriler DS-GVO 8. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca enformasyon şirketinin sunduğu hizmetlerle bağlantılı olarak toplanmışsa.

Yukarıda sayılan nedenlerden biri geçerliyse ve ilgili kişi, HELUKABEL firmasında kayıtlı kişisel verilerin silinmesini istiyorsa, dilediği zaman şirketimizin veri koruma görevlisine başvurabilir. HELUKABEL firmasının veri koruma görevlisi veya başka bir çalışanı, silme talebinin en kısa zamanda gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Kişisel bilgiler HELUKABEL tarafından halka açık şekilde yayımlanmışsa ve şirketimiz DS-GVO 17 maddesi 1. Fıkrası uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin silinmesinden sorumluysa, HELUKABEL firması, mevcut teknolojiler ve uygulama maliyetleri göz önünde bulundurularak, ilgili kişinin, verilerin işlenmesine gerek kalmadığı takdirde diğer veri sorumlularından söz konusu kişisel verilere verilen tüm bağlantıların veya söz konusu kişisel verilerin kopyalarının veya replikalarının silinmesini talep ettiğine dair, yayımlanmış olan kişisel verileri işleyen diğer veri sorumlularını haberdar etmek için teknik önlemler de dahil olmak üzere uygun önlemleri alır. HELUKABEL firmasının veri koruma görevlisi veya başka bir çalışanı münferit hallerde gerekli işlemlerin uygulanmasını sağlayacaktır.

e) Veri işlemenin sınırlandırılması hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her ilgili kişi, Avrupa yönetmeliklerini ve tüzüklerini çıkaran organ tarafından kendisine tanınan bir hak olarak, aşağıdaki koşullardan biri gerçekleştiği takdirde veri sorumlusundan verilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahiptir:

İlgili kişinin kişisel verilerin doğruluğuna itiraz etmesi halinde; veri sorumlusuna kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmek için yeterli süre tanınır.

Veriler usulsüz şekilde işlenmişse, ilgili kişi, kişisel verilerin silinmesini kabul etmiyorsa ve onun yerine kişisel verilerin kullanımının sınırlandırılmasını talep ediyorsa.

Veri sorumlusu veri işleme için kişisel veriler artık ihtiyaç duymuyorsa ancak ilgili kişi, kendi yasal haklarını kullanmak, talep etmek ve savunmak amacıyla bunlara ihtiyaç duyuyorsa.

İlgili kişi DS-GVO 21. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca verilerin işlenmesine itiraz etmişse ve veri sorumlusunun ilgili kişi karşısında meşru menfaatinin ağır bastığı henüz kesinleşmemişse.

Yukarıda sayılan koşullardan biri sağlanıyorsa ve ilgili kişi, HELUKABEL firmasında kayıtlı kişisel verilerin sınırlandırılmasını istiyorsa, dilediği zaman şirketimizin veri koruma görevlisine başvurabilir. HELUKABEL firmasının veri koruma görevlisi veya başka bir çalışanı münferit hallerde veri işlemenin sınırlandırılması işleminin uygulanmasını sağlayacaktır.

f) Veri iletim hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her ilgili kişi Avrupa yönetmeliklerini ve tüzüklerini çıkaran organ tarafından kendisine tanınan bir hak olarak, ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna vermiş olduğu kişisel verilerin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve otomatik olarak okunabilen bir formatta kendisine iletilmesini isteme hakkına sahiptir. İlgili kişinin ayrıca bu verilerin, kişisel verilerin verildiği veri sorumlusu tarafından herhangi bir engelleme olmaksızın başka bir veri sorumlusuna iletilmesini talep etme hakkı da vardır. Bunun için veriler DS-GVO 6. Maddesi 1. Fıkrasının a Bendi veya DS-GVO 9. Maddesi 2. Fıkrasının a Bendi uyarınca verilen rıza veya DS-GVO 6. Maddesi 1. Fıkrasının B Bendi uyarınca olan bir sözleşme temelinde işleniyor olmalıdır ve veri işleme otomatikleştirilmiş yöntemlerle gerçekleşmelidir. Ayrıca veri işlemenin amacı, veri sorumlusuna verilmiş olan kamu yararına olan bir görevi yerine getirmek veya kamu gücünün icrası olmamalıdır.

İlgili kişi ayrıca DS-GVO 20. Maddesi uyarınca veri iletimi hakkından yararlanırken, teknik açıdan mümkünse ve bu yoldan başka kişilerin hak ve özgürlükleri etkilenmiyorsa kişisel verilerin bir veri sorumlusundan diğer bir veri sorumlusuna doğrudan iletilmesini sağlama hakkına da sahiptir.

İlgili kişi, veri iletimi hakkını kullanmak için dilediği zaman HELUKABEL tarafından atanan veri koruma görevlisine başvurabilir.

g) İtiraz hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her ilgili kişi, Avrupa yönetmeliklerini ve tüzüklerini çıkaran organ tarafından kendisine tanınan bir hak olarak, kendi özel durumundan doğan nedenlerden dolayı DS-GVO 6. Maddesi 1. Fıkrası e veya f Bendi uyarınca kendi kişisel verilerinin işlenmesine karşı itiraz hakkına sahiptir. Bu hak, bu hükümlere dayanan bir profilleme için de geçerlidir.

İtiraz edilmesi durumunda HELUKABEL firması, veri işlemesi için ilgili kişinin menfaat, hak ve özgürlüklerine baskın gelen, korunmaya değer zorunlu nedenler bulunduğunu kanıtlayamadığı sürece veya veri işlemesi hukuki hakları kullanmak, talep etmek ve savunmak amacına hizmet etmediği sürece, kişisel verileri işlemeye devam etmez.

HELUKABEL firması kişisel verileri doğrudan reklam yapmak amacıyla işliyorsa, ilgili kişi kişisel verilerin bu tür reklamları yapmak amacıyla işlenmesine karşı dilediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu hak, bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olması halinde profilleme için de geçerlidir. İlgili kişi verilerin doğrudan reklam amacıyla kullanılması konusunda HELUKABEL firmasına itiraz ederse, HELUKABEL firması kişisel verileri bu amaçlar için kullanmayacaktır.

İlgili kişi ayrıca, kendi özel durumundan doğan nedenlerden dolayı, söz konusu veri işleme kamu yararına olan bir görevi yerine getirmek üzere gerekli olmadıkça, kendisiyle ilgili kişisel verilerin HELUKABEL firmasında DS-GVO 89. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca bilimsel veya tarihi araştırma amaçlarıyla veya istatistiki amaçlarla işlenmesine karşı itiraz etme hakkına sahiptir.

İlgili kişi, itiraz hakkını kullanmak için doğrudan HELUKABEL firmasının veri koruma görevlisine veya bir başka çalışanına başvurabilir. İlgili kişi ayrıca, 2002/58/AT sayılı direktife bakılmaksızın, bilişim toplumu hizmetlerinden yararlanmakla bağlantılı olarak itiraz hakkını teknik şartnamelerin kullanıldığı otomatikleştirilmiş usuller aracılığıyla kullanabilir.

h) Münferit hallerde, profilleme dahil olmak üzere otomatikleştirilmiş kararlar

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her ilgili kişi Avrupa yönetmeliklerini ve tüzüklerini çıkaran organ tarafından kendisine tanınan bir hak olarak, kendisine karşı hukuki bir etki doğuran veya onu benzer şekilde ciddi ölçüde etkileyen, yalnızca otomatikleştirilmiş bir veri işleme usulüne – profilleme dahil olmak üzere – dayanan bir karara tabi olmama hakkına sahiptir. Bunun istisnası, (1) söz konusu kararın ilgili kişi ile veri sorumlusu arasında bir sözleşme akdetmek veya onu yürütmek için gerekli olmaması veya (2) Birlik’in veya veri sorumlusunun tabi olduğu üye devletlerin hukuk hükümleri temelinde caiz olması ve bu hukuk hükümlerinin, ilgili kişinin hak ve özgürlüklerini ve de meşru menfaatlerini korumaya yönelik uygun tedbirler içermesi veya (3) ilgili kişinin açık rızası ile gerçekleşmesidir.

Söz konusu karar, (1) ilgili kişi ile veri sorumlusu arasında bir sözleşme akdetmek veya onu yürütmek için gerekliyse veya (2) ilgili kişinin açık rızasıyla gerçekleşiyorsa, HELUKABEL firması, ilgili kişinin hak ve özgürlüklerini ve de meşru menfaatlerini korumaya yönelik uygun tedbirler alır; bunlar arasında hiç olmazsa veri sorumlusu tarafından bir kişinin müdahalesini sağlama, kendi durumunu ortaya koyma ve karara itiraz etmek hakları sayılır.

İlgili kişi otomatikleştirilmiş kararlarla ilgili haklarını ileri sürmek isterse, dilediği zaman şirketimizin veri koruma görevlisine başvurabilir.

i) Kişisel verilerin korunması kapsamında verilen rızayı geri çekme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkes Avrupa yönetmeliklerini ve tüzüklerini çıkaran organ tarafından tanınan bir hak olarak, kişisel verilerin işlenmesi için vermiş oldukları rızayı geri çekme hakkına sahiptir.

İlgili kişi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, dilediği zaman şirketimizin veri koruma görevlisine başvurabilir.

Veri sorumlusu, iş başvurusu sürecini yürütmek amacıyla başvuranların kişisel verilerini toplar ve işler. Veri işleme, elektronik yoldan da gerçekleşebilir. Bu durum özellikle bir başvuran, iş başvurusu belgelerini elektronik ortamda, örneğin e-postayla veya internet sitesi üzerinde bulunan bir çevrimiçi form aracılığıyla veri sorumlusuna ilettiğinde söz konusudur. Veri sorumlusu başvuranla bir iş akdi imzaladığı takdirde, istihdam ilişkisinin yürütülmesi amacıyla iletilen veriler yasa hükümleri dikkate alınarak kaydedilir. Veri sorumlusu tarafından başvuranla herhangi bir iş akdi imzalanmazsa, veri sorumlusunun başka herhangi bir meşru menfaati silme işlemine engel olmadıkça, başvuru belgeleri, ret kararı açıklandıktan iki ay sonra otomatik olarak silinir.

Veri sorumlusu bu internet sitesine Facebook şirketinin bileşenlerini entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.

Sosyal ağ, internet üzerinden sunulan, kullanıcılarının kendi aralarında iletişim kurmalarını ve sanal ortamda etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir sosyal buluşma noktası, bir çevrimiçi topluluktur. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için platform olarak kullanılabilir veya internet topluluğuna kişisel veya kurumsal bilgiler sunmayı sağlar. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarına ayrıca kişisel profil oluşturma, fotoğraf yükleme ve arkadaşlık istekleri üzerinden ağ kurma olanağı sunar.

Facebook’u işleten şirket Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, şirketidir. ABD veya Kanada dışında yaşayan kişiler için kişisel verilerin işlenmesi konusundaki veri sorumlusu Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, şirketidir.

Veri sorumlusu tarafından işletilen ve üzerinde bir Facebook bileşeni (Facebook-Plug-In) bulunan bu internet sitesinin tekil sayfaları açıldığında, ilgili Facebook bileşeni tarafından ilgili kişinin bilişim teknolojisi sistemindeki internet tarayıcı programının Facebook’un uygun Facebook bileşeninin görünümünü otomatik olarak indirmesi sağlanır. Tüm Facebook-Plug-In’lerinin genel bir listesi https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE adresinden görülebilir. Facebook, bu teknik uygulama kapsamında internet sitemizin somut olarak hangi alt sitesinin ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi edinir.

İlgili kişi aynı zamanda Facebook’da oturum açmışsa, Facebook, internet sitemiz ilgili kişi tarafından her açıldığında ve internet sitemizde bulunduğu sürece ilgili kişinin internet sitemizde somut olarak hangi alt siteyi ziyaret ettiğini anlar. Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından ilgili kişinin Facebook hesabıyla ilişkilendirilir. İlgili kişi internet sitemize entegre edilmiş Facebook butonlarından birine, örneğin “Beğen” butonuna tıkladığında veya ilgili kişi bir yorum yaptığında, Facebook bu bilgiyi ilgili kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabıyla ilişkilendirir ve bu kişisel verileri kaydeder.

İlgili kişi internet sitemizi açtığında aynı zamanda Facebook’da da oturum açmışsa, ilgili kişi Facebook bileşenine tıklasa da tıklamasa da, Facebook, Facebook bileşeni üzerinden ilgili kişinin internet sitemizi ziyaret ettiğine dair bilgi edinir. İlgili kişi bu bilgilerin bu şekilde Facebook’a iletilmesini istemiyorsa, internet sitemizi açmadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak bu iletimin gerçekleşmesini engelleyebilir.

Facebook tarafından açıklanan gizlilik ilkesi https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinden görülebilir ve kişisel verilerin Facebook tarafından nasıl toplandığı, işlendiği ve kullanıldığı hakkında bilgi verir. Burada ayrıca Facebook’un ilgili kişinin özel alanını korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğu da açıklanır.

Veri sorumlusu bu internet sitesine Google Analytics (anonimleştirme özellikli) bileşenlerini entegre etmiştir. Google Analytics bir web analiz hizmetidir. Web analizi, internet sitelerinin ziyaretçilerinin davranışları hakkındaki verilerin toplanması, saklanması ve değerlendirilmesidir. Bir web analizi hizmeti, birçok verinin yanı sıra, ilgili kişinin hangi internet sitesinden geldiğini (Referrer), internet sitesinin hangi alt sitelerine eriştiğini veya bir alt siteyi ne sıklıkla ve ne kadar süreyle ziyaret ettiği hakkında veriler toplar. Bir web analizi ağırlıklı olarak bir internet sitesini iyileştirmek amacıyla ve internet reklamlarının maliyet/fayda analizi için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin işletmecisi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, şirketidir.

Veri sorumlusu, Google Analytics üzerinden web analizi için "_gat._anonymizeIp” uzantısını kullanır. Bu uzantı aracılığıyla, internet sayfalarınıza Avrupa Birliği üye devletlerinin birinden veya Avrupa Ekonomik Alanı antlaşmasının taraf devletlerinin birinden erişim sağlandığı takdirde, ilgili kişinin internet bağlantısına ait IP adresi Google tarafından kısaltılır ve anonim hale getirilir.

Google Analytics bileşeninin amacı, internet sitemize gelen ziyaretçi hareketlerini analiz etmektir. Google, elde edilen verileri ve bilgileri başta bizim adımıza internet sitemizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporlar hazırlamak için ve internet sitemizin kullanımıyla bağlantılı olan diğer hizmetleri yerine getirmek için internet sitemizin kullanımını değerlendirmek üzere kullanır.

Google Analytics, ilgili kişinin bilişim teknolojisi sitemine bir çerez kaydeder. Çerezlerin ne olduğu yukarıda açıklanmıştı. Google, bir çerez kaydederek internet sitemizin kullanımının analiz edilmesini sağlar. Veri sorumlusu tarafından işletilen ve üzerinde bir Google Analytics bileşeni entegre edilmiş olan bu internet sitesinin tekil sayfaları açıldığında, ilgili Google Analytics bileşeni tarafından ilgili kişinin bilişim teknolojisi sistemindeki internet tarayıcı programının çevrimiçi analiz amacıyla Google’a veri iletmesi sağlanır. Google bu teknik uygulama kapsamında ilgili kişinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir ve bunları başta ziyaretçilerin menşeini ve tık sayısını doğrulamak ve bunun sonucunda provizyon hesap kesimlerini yapabilmek için kullanır.

Çerezler aracılığıyla örneğin ilgili kişinin internet sitemize erişim zamanı, erişimin gerçekleştiği yer ve ziyaret sıklığı gibi kişisel bilgiler kaydedilir. İnternet sitemizi her ziyaretinde ilgili kişinin kullandığı internet bağlantısının IP adresi dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google tarafından kaydedilir. Google, teknik uygulamalarla toplanan bu kişisel verileri gereği halinde üçüncü kişilere iletir.

İlgili kişi, yukarıda açıklandığı gibi, kendi kullandığı internet tarayıcı programının ilgili ayarlarını değiştirerek internet sitemiz tarafından çerez bırakılmasını engelleyebilir ve çerez bırakılmasını kalıcı olarak kabul etmemeyi tercih edebilir. Kullanılan internet tarayıcı programında böyle bir ayar yapılması Google’ın ilgili kişinin bilişim teknolojisi sistemine bir çerez kaydetmesini de engeller. Ayrıca Google Analytics tarafından kaydedilmiş olan bir çerez de internet tarayıcı programı veya başka yazılım programları üzerinden istendiği zaman silinebilir.

İlgili kişi ayrıca, bu internet sitesinin kullanımıyla ilgili Google Analytics tarafından üretilen verilere ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bunları engelleme olanağına sahiptir. İlgili kişi bunun için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresindeki bir tarayıcı eklentisini indirip kurmalıdır. Bu tarayıcı eklentisi JavaScript üzerinden, internet sitesi ziyaretleriyle ilgili verilerin Google Analytics’e iletilmeyeceğini Google Analytics’e bildirir. Bu tarayıcı eklentisinin kurulması Google tarafından itiraz olarak değerlendirilir. İlgili kişinin bilişim teknolojisi sistemi daha sonraki bir zamanda silinir, formatlanır veya yeniden kurulursa, Google Analytics uygulamasını devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisi ilgili kişi tarafından yeniden kurulmalıdır. Tarayıcı eklentisinin ilgili kişi veya onun etki alanında olduğu kabul edilebilecek başka bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisinin yeniden kurulması veya yeniden etkinleştirilmesi mümkündür.

Ayrıntılı bilgiler ve Google’ın yürürlükteki gizlilik ilkeleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/de.html adreslerinden görülebilir. Google Analytics, https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ bağlantısı altında ayrıntılı olarak açıklanır.

Veri sorumlusu bu internet sitesine Google AdWords entegre etmiştir. Google AdWords, bir internet reklam hizmetidir ve çevrimiçi işletmecilere, hem Google’ın arama motoru sonuçlarına hem de Google reklam ağlarına ilan verebilme olanağı sağlar. Google AdWords, çevrimiçi işletmelere önceden belirli anahtar sözcükler belirleyerek Google arama motoru sonuçlarının yalnızca kullanıcı tarafından arama motoru üzerinden anahtar sözcükle ilgili bir arama sonucuna erişildiğinde bir ilan gösterilmesini sağlar. İlanlar Google reklam ağında otomatik bir algoritma aracılığıyla ve belirlenen anahtar sözcükler dikkate alınarak konuyla ilgili internet sitelerine dağıtılır.

Google AdWords hizmetlerinin işletmecisi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, şirketidir.

Google AdWords’un amacı, üçüncü şirketlerin internet sitelerinde ve Google arama motorunun arama sonuçlarında ilgililere yönelik reklamlarla internet sitemizin tanıtımını yapmak ve kendi internet sitemizde yapancı reklamları göstermektir.

Bir ilgili kişi bir Google ilanı üzerinden internet sitemize ulaşırsa, ilgili kişinin bilişim teknolojisi sistemine Google tarafından bir dönüşüm çerezi (Conversion Cookie) kaydedilir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda açıklanmıştı. Bir dönüşüm çerezi otuz gün sonunda geçerliliğini yitirir ve ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesine yaramaz. Dönüşüm çerezi üzerinden, çerezin süresi dolmadıkça, internet sitemizde belirli alt sitelerin, örneğin bir çevrimiçi alışveriş sisteminin alışveriş sepetinin açılıp açılmadığı doğrulanır. Dönüşüm çerezi sayesinde hem biz hem de Google, AdWords ilanı üzerinden internet sitemize ulaşan ilgili kişinin bir ciro oluşturup oluşturmadığı, yani mal satın alma işlemini gerçekleştirdiği veya işlemi iptal ettiği doğrulanabilir.

Dönüşüm çerezinin kullanılmasından dolayı toplanan veriler ve bilgiler Google tarafından internet sitemizin ziyaret istatistiklerini oluşturmak için kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri ise tarafımızdan, AdWords ilanları üzerinden bize yönlendirilen kullanıcıların toplam sayısını, dolayısıyla ilgili AdWords ilanının başarısını veya başarısızlığını tespit etmek ve AdWords ilanlarımızı gelecekte iyileştirmek için kullanılır. Google, ilgili kişinin teşhis edilmesini sağlayacak bilgileri ne şirketimizle ne de diğer Google AdWords reklam müşterileriyle paylaşır.

Dönüşüm çerezleri aracılığıyla örneğin ilgili kişi tarafından ziyaret edilen internet siteleri gibi kişisel bilgiler kaydedilir. Buna göre, internet sitemizi her ziyaretinde ilgili kişinin kullandığı internet bağlantısının IP adresi dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google tarafından kaydedilir. Google, teknik uygulamalarla toplanan bu kişisel verileri gereği halinde üçüncü kişilere iletir.

İlgili kişi, yukarıda açıklandığı gibi, kendi kullandığı internet tarayıcı programının ilgili ayarlarını değiştirerek internet sitemiz tarafından çerez bırakılmasını engelleyebilir ve çerez bırakılmasını kalıcı olarak kabul etmemeyi tercih edebilir. Kullanılan internet tarayıcı programında böyle bir ayar yapılması Google’ın ilgili kişinin bilişim teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezi kaydetmesini de engeller. Ayrıca Google AdWords tarafından kaydedilmiş olan bir çerez de internet tarayıcı programı veya başka yazılım programları üzerinden istendiği zaman silinebilir.

İlgili kişi ayrıca Google tarafından yürütülen ilgi alanları odaklı reklamlara da itiraz edebilir. Bunun için ilgili kişi, kullandığı internet tarayıcı programından www.google.de/settings/ads adresine giderek istediği ayarları yapmalıdır.

Ayrıntılı bilgiler ve Google’ın yürürlükteki gizlilik ilkeleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve https://policies.google.com/technologies/partner-sites adreslerinden görülebilir.

Veri sorumlusu bu internet sitesine LinkedIn Corporation bileşenlerini entegre etmiştir. LinkedIn, internet tabanlı bir sosyal ağdır, kullanıcılarının mevcut iş bağlantılarıyla ve yeni iş bağlantılarıyla irtibat kurmasını sağlar. LinkedIn, 200’ün üzerinde ülkede 400 milyondan fazla kayıtlı kişi tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla LinkedIn iş bağlantıları için halen en büyük platformdur ve dünyanın en sık ziyaret edilen internet sitelerinden biridir.

LinkedIn’in işletmecisi LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA, şirketidir. ABD dışındaki veri koruma konuları için LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, şirketi yetkilidir.

Bir LinkedIn bileşeniyle (LinkedIn-Plug-In) donatılı olan internet sitemiz her açıldığında, bu bileşen, ilgili kişi tarafından kullanılan tarayıcının LinkedIn bileşeninin uygun bir görünümünü indirmesi sağlanır. LinkedIn-Plug-In’leri hakkında ayrıntılı bilgiler https://developer.linkedin.com/plugins adresinde görülebilir. LinkedIn bu teknik uygulama kapsamında internet sitemizin somut olarak hangi alt sitesinin ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi edinir.

İlgili kişi aynı zamanda LinkedIn’de oturum açmışsa, LinkedIn, internet sitemiz ilgili kişi tarafından her açıldığında ve internet sitemizde bulunduğu sürece ilgili kişinin internet sitemizde somut olarak hangi alt siteyi ziyaret ettiğini anlar. Bu bilgiler LinkedIn bileşeni tarafından toplanır ve LinkedIn tarafından ilgili kişinin LinkedIn hesabıyla ilişkilendirilir. İlgili kişi internet sitemize entegre edilmiş olan LinkedIn butonuna bastığında, LinkedIn bu bilgiyi ilgili kişinin kişisel LinkedIn kullanıcı hesabıyla ilişkilendirir ve bu kişisel verileri kaydeder.

İlgili kişi internet sitemizi açtığında aynı zamanda LinkedIn’de de oturum açmışsa, ilgili kişi LinkedIn bileşenine tıklasa da tıklamasa da, LinkedIn, LinkedIn bileşeni üzerinden ilgili kişinin internet sitemizi ziyaret ettiğine dair bilgi edinir. İlgili kişi bu bilgilerin bu şekilde LinkedIn’e iletilmesini istemiyorsa, internet sitemizi açmadan önce LinkedIn hesabından çıkış yaparak bu iletimin gerçekleşmesini engelleyebilir.

LinkedIn, https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls adresi altında e-posta iletilerini, SMS mesajlarını ve hedefe yönelik ilanları kapatma ve ilan ayarlarını yapabilme olanağı sunar. LinkedIn ayrıca Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi çerez kaydedebilen ortaklardan yararlanır. Bu tür çerezler https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy üzerinden reddedilebilir. LinkedIn’in yürürlükteki gizlilik ilkeleri https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy altından görülebilir. LinkedIn’in çerez ilkeleri https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden görülebilir.

Web sitemiz, ziyaretçi davranışını analiz etmek için WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) tarafından sağlanan sayma pikseli teknolojisini kullanır. Bununla bağlantılı olarak, ziyaretçinin IP adresi işlenir. Bu işlem yalnızca örneğin şirket adı gibi şirket bazlı bilgilerin toplanması amacıyla gerçekleşir. Gerçek kişilerin IP adresleri, bir beyaz liste aracılığıyla başka işlemlerden hariç tutulur. LeadLab'de hiçbir koşulda bir IP adresi saklanmaz.
Verileri işlerken, gerçek kişilerin haklarını korumak bizim en büyük çıkarımızdır. Veri işleme konusundaki ilgimiz GDPR Madde 6(1)(f)'ye dayanmaktadır. Toplanan verilerden kimliği belirlenebilir bir kişi hakkında sonuç çıkarmak hiçbir zaman mümkün değildir. WiredMinds GmbH bu bilgileri, web sitemizdeki ziyaret davranışının anonimleştirilmiş kullanım profillerini oluşturmak için kullanır. Bu işlem sırasında elde edilen veriler, web sitemizin ziyaretçilerini kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz.İzleme dışında bırakma (WiredMinds LeadLab'in sizi kalıcı olarak izleme dışında bırakmasını sağlamak için işlevsel olarak gerekli bir çerez ayarlanacaktır)
İzleme dışında tut (Sizi bu web sitesinde WiredMinds LeadLab tarafından izlenmekten kalıcı olarak hariç tutmak için teknik olarak gerekli bir çerez ayarlanır).

Veri sorumlusu bu internet sitesine YouTube bileşenlerini entegre etmiştir. YouTube bir internet tabanlı video portalıdır ve video yayıncılarının ücretsiz olarak video klip yayınlamalarına ve başka kullanıcılara ücretsiz olarak izleme, değerlendirme ve yorum yapma olanağı sağlar. YouTube her türlü videonun yayınlanmasına izin verir, bu nedenle komple film ve televizyon yayınlarının yanı sıra müzik klipleri, tanıtım videoları veya kullanıcıların kendi hazırladıkları videolar bu internet portalı üzerinden izlenebilir.

YouTube’un operatörü YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD şirketidir. YouTube, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, şirketinin bir bağlı kuruluşudur.

Veri sorumlusu tarafından işletilen ve üzerinde bir YouTube bileşeni (YouTube videosu) bulunan bu internet sitesinin tekil sayfaları açıldığında, ilgili YouTube bileşeni tarafından ilgili kişinin bilişim teknolojisi sistemindeki internet tarayıcı programının YouTube’un uygun YouTube bileşeninin görünümünü otomatik olarak indirmesi sağlanır. YouTube ile ilgili ayrıntılı bilgiler https://www.youtube.com/yt/about/de/ adresi altında görülebilir. YouTube ve Google bu teknik uygulama kapsamında internet sitemizin somut olarak hangi alt sitesinin ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi edinir.

İlgili kişi aynı zamanda YouTube’da oturum açmışsa, YouTube, bir YouTube videosu içeren alt sayfa açıldığında, ilgili kişinin somut olarak internet sitemizdeki hangi alt sayfayı ziyaret ettiğini anlar. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve ilgili kişinin YouTube hesabıyla ilişkilendirilir.

İlgili kişi internet sitemizi açtığında aynı zamanda YouTube’da da oturum açmışsa, ilgili kişi bir YouTube videosuna tıklasa da tıklamasa da, YouTube ve Google, YouTube bileşeni üzerinden ilgili kişinin internet sitemizi ziyaret ettiğine dair bilgi edinir. İlgili kişi bu bilgilerin bu şekilde YouTube ve Google’a iletilmesini istemiyorsa, internet sitemizi açmadan önce YouTube hesabından çıkış yaparak bu iletimin gerçekleşmesini engelleyebilir.

YouTube tarafından açıklanan gizlilik ilkeleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinden görülebilir ve kişisel verilerin YouTube ve Google tarafından nasıl toplandığı, işlendiği ve kullanıldığı hakkında bilgi verir.

Şirketimizde belirli bir veri işleme amacı için kullanıcıların rızasını aldığımız veri işleme süreçlerinin hukuki dayanağı Alman Veri Koruma Temel Yasasının (DS-GVO) 6 l Maddesinin a Bendidir. Tarafların birinin ilgili kişi olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa, örneğin mal sevkiyatı veya başka edimlerin veya karşı edimlerin yerine getirilmesi için gerekli olan veri işleme süreçlerinde olduğu gibi, veriler DS-GVO 6 l Maddesi b Bendi uyarınca işlenir. Aynı durum sözleşme öncesindeki tedbirlerin yürütülmesi için, örneğin ürün veya hizmetlerimize dair isteklerin yöneltilmesi durumunda, gerekli veri işleme süreçleri için de geçerlidir. Şirketimizin örneğin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için olduğu gibi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren bir hukuki yükümlülüğe tabi olduğu durumlarda veriler DS-GVO 6 l Maddesi c Bendi uyarınca işlenir. Ender durumlarda, ilgili kişinin veya bir başka gerçek kişinin hayati önem taşıyan menfaatlerini korumak üzere kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Bu örneğin işletmemizdeki bir ziyaretçinin yaralanması ve bunun üzerine adının, yaşının, sağlık sigortası bilgilerinin veya başka hayati bilgilerinin bir doktora, bir hastaneye veya başka üçüncü kişilere verilmek zorunda kalınması durumlarında söz konusu olabilir. Bu durumda veriler DS-GVO 6 l Maddesi d Bendi uyarınca işlenir. Son olarak da veriler DS-GVO 6 l f Bendi uyarınca işlenir. İlgili kişilerin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlükleri ağır basmadığı sürece şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatlerini korumak üzere, verilerin işlenmesi gerektiğinde, yukarıda anılan hukuki dayanaklardan hiçbirinin kapsamına girmeyen veri işleme süreçleri bu hukuki dayanağı esas alır. Bu tür veri işleme süreçlerine, Avrupa yasama organı tarafından özellikle anıldıkları için izin verilir. Organ bu konuda, ilgili kişinin veri sorumlusunun bir müşterisi olduğu takdirde haklı bir meşru menfaatin varsayılabileceği görüşündedir (DS-GVO 47 sayılı gerekçenin 2. cümlesi).

Kişisel verilerin DS-GVO 6 l Maddesi f Bendi uyarınca işlenmesi durumunda, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın yararına olan ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi meşru menfaatimiz kabul edilir.

Kişisel verilerin saklanma süresi için ilgili yasal saklama süresi esas alınır. Bu süre dolduktan sonra ilgili veriler, sözleşmenin yürütülmesi veya sözleşme hazırlanması için gerekli olmadıkları takdirde, rutin olarak silinir.

Kişisel verilerin paylaşılmasının kısmen yasayla öngörüldüğü (örn. vergi mevzuatı) veya kısmen de sözleşme düzenlemelerinin (örn. sözleşme taraflarına ilişkin bilgiler) gereği olduğu hakkında sizleri aydınlatmak isteriz. Bununla beraber, sözleşme yapmak için, ilgili kişinin tarafımızdan işlenmek zorunda olan kişisel verilerini bizimle paylaşması gerekli olabilir. İlgili kişi örneğin şirketimiz kendisiyle bir sözleşme yapacağı zaman kişisel verilerini paylaşmak zorundadır. Kişisel verilerini paylaşmadığı takdirde ilgili kişiyle sözleşme yapılması mümkün olmayacaktır. İlgili kişi, kişisel verilerini paylaşmadan önce veri koruma görevlimize başvurmalıdır. Veri koruma görevlimiz ilgili kişiyi münferit olayla ilişkili olarak, kişisel verilerin yasal gerekler veya sözleşme gerekleri kapsamında öngörüldüğü veya sözleşme yapmak için gerektiği, kişisel verileri paylaşmak için bir yükümlülük bulunup bulunmadığı ve kişisel verilerin paylaşılmamasının ne gibi sonuçlar doğuracağı hakkında aydınlatır.